Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas biedri saskaņojuši Konkurences vadlīnijas

LATVIJAS RIEPU APSAIMNIEKOŠANAS ASOCIĀCIJA
KONKURENCES VADLĪNIJAS

1] LRAA biedri apzinās un apliecina, ka to dalība asociācijā ir paredzēta tikai un vienīgi kompetenču apmaiņai, lai realizētu tālāk minētos mērķus:

 • Ilgtspējīgas nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai nepieciešamā normatīvā regulējuma un pašregulācijas instrumentu izstrādi un pilnveidošanu;
 • Apmaiņu ar informāciju par jaunākajām tehnoloģijām, kas ļautu veicināt aprites ekonomikas pilnvērtīgu ieviešanu nolietoto riepu nozarē;
 • Sabiedrības izglītošanas pasākumus attiecībā uz nolietoto riepu apsaimniekošanu un aprites ekonomikas nozīmību.

[2] LRAA kopīgi ar tās biedriem monitorēs un veiks nacionālā un Eiropas savienības normatīvā regulējuma nolietoto riepu apsaimniekošanas jomā izvērtējumu, kā arī nodrošinās viedokļa sniegšanu iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm.

[3] Lai nodrošinātu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu var būt nepieciešama datu, informācijas un viedokļu apmaiņa LRAA biedru starpā. LRAA un tās biedri apliecina savu nolūku veikt jebkādas šādas darbības tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām konkurences tiesību jomā, kā arī apliecina, ka lēmumus attiecībā uz to komercdarbības plāniem, stratēģiju un jebkādu uzvedību tirgū tie pieņems patstāvīgi un neatkarīgi no citiem LRAA biedriem, tirgus dalībniekiem un LRAA.

[4] Ievērojot iepriekš minēto, LRAA ir apstiprinājusi un tās biedri apņēmušies stingri ievērot šīs Vadlīnijas. LRAA biedri, darbojoties LRAA ietvaros, apņemas, ka neveiks jebkādas darbības un/ vai informācijas apmaiņu, kas var saturēt jebkurus no tālāk minētajiem elementiem un kas var negatīvi ietekmēt konkurenci:

 • Apmaiņa ar komerciāli sensitīvu (t.i., stratēģiski noderīgu) informāciju par biedru vai to konkurentu komercdarbību, tai skaitā, bet ne tikai informāciju, kas attiecas uz cenām, izmaksām, ražošanu, pārdošanu, klientiem un investīcijām;
 • Apspriešana un/ vai  vienošanās par cenām, cenu izmaiņām, cenu tendencēm vai politiku, atlaižu politiku vai aprēķiniem, vai arī jebkādu tirgus politiku, kas var ietekmēt cenas pašreiz vai nākotnē;
 • Tieša vai netieša cenu vai tarifu noteikšana jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumu noteikšana, kā arī apmaiņu ar tādu informāciju, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;
 • Ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīcijuierobežošana vai kontrole;
 • Tirgu sadale, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;
 • Apspriešana vai vienošanās par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs, vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt,ierobežot vai deformēt konkurenci;
 • Apspriest vai vienoties par ražošanas apjomu ierobežošanu, uzkrājuma līmeņiem, ražošanas procesiem, materiāliem vai tehnoloģisko attīstību, vai arī ierobežot vai koordinēt investīcijas.
 • Apspriest vai vienoties par jauniem tehniskajiem standartiem un tamlīdzīgiem mēriem nolūkā radīt pārmērīgas vai netaisnīgas barjeras ienākšanai tirgū.
 • Vienoties par piegādātāju, pircēju vai konkurentu ”melnajiem sarakstiem” vai boikotēt tos;
 • Veikt jebkādus balsojumus vai koordinēt darbības ar mērķi, lai izslēgtu potenciālus vai esošus tirgus dalībniekus no konkurences bez objektīviem iemesliem.
 • Apkopot un / vai apmainīties un / vai publicēt publiskai vai iekšējai lietošanai statistikas datus attiecībā uz pastāvošajām vai nākotnes tirgus tendencēm vai tirgus dalībnieku komercpraksi, aktivitātēm vai statusu tādā veidā, kas var atklāt stratēģiski noderīgu informāciju par šīm tirgus praksēm vai jebkuru no tirgus dalībniekiem (tiek saprasts, ka apkopot un publicēt drīkst vēsturiskus datus, t.i., vecākus par gadu, kā arī nesenus datus, bet ne jaunākus par 3 mēnešiem, kā arī nodrošinot, ka tie tiek apkopoti neatkarīgi, nesatur tirgus dalībnieku komercnoslēpumu, un biedriem tiek darīti pieejami tikai apkopotā veidā).

[5] LRAA biedri ir apstiprinājuši vienotu izpratni, ka jebkāda apspriešana vai informācijas izpaušana par šiem un līdzīgiem jautājumiem LRAA darbības ietvaros, kā arī LRAA rīkotos pasākumos neatkarīgi no tā, vai tas notiek protokolētā vai neprotokolētā veidā, ir stingri aizliegta, un var apdraudēt ne vien LRAA un tās biedru reputāciju, bet arī pakļaut gan LRAA, gan arī tās biedrus nopietnām konkurences tiesību sankcijām.

[6] Gadījumā, ja jebkuram no biedriem vai jebkuram citam LRAA ietvaros rīkota pasākuma dalībniekam rodas jautājumi par apspriesto jautājumu vai ierosināto aktivitāšu atbilstību konkurences tiesību prasībām, tas nekavējoties jādara zināms LRAA valdes loceklei, kura nodrošina, ka attiecīgā jautājuma izskatīšana vai attiecīgās aktivitātes realizēšana tiek nekavējoties apturēta, lai nodrošinātu atbilstošu juridisku konsultāciju saņemšanu par LRAA un tās biedru darbība atbilstību likumam.

[7] LRAA pārvaldes institūciju locekļi apzinās, ka tiem ir pienākums nodrošināt LRAA darbības atbilstību konkurences tiesību, kā arī šo Vadlīniju prasībām, un nepieciešamības gadījumā apņemas attiecīgi rīkoties. LRAA pārvalde institūciju locekļiem un jebkādām darba grupām nav atļauts apstiprināt jebkuru šādu aktivitāti.